Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Szolnok  www.kotiktvf.kvvm.hu

 

Építésügyre és a sajátos építményekre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

A lista nem teljes! Javasoljuk, keressen az ingyenes internetes honlapokon

 

építésügy

 

bányászat - energetika

hírközlés

honvédelem

honvédelem

közlekedés

kulturális örökség védelem

repülőtér

vízügy

 

 

 

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról szóló

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

 

 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 

 

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

40/2002. (III. 21.) Kormány rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 

 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 

 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

 

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

 

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

2009. évi CXLIV. törvény

a vízitársulatokról

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet

a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási társulatokról

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

a vízrajzi feladatok ellátásáról

119/2011. (XII. 15.) VM rendelet

a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről

89/2011. (IX. 29.) VM rendelet

a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

28/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról

11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet

a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet

a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

 a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet

a víziközművek üzemeltetéséről

17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet

a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet

az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

46/2001. (XII. 27.) BM rendelet

a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

a vízkészletjárulék kiszámításáról

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet

a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

19/2012. (V. 22.) BM utasítás

a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat kiadásáról

 

2004. évi LXVII. törvény

a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról

47/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

a Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról

13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet

a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól

37/2006. (VIII. 18.) KvVM-FVM együttes rendelet

a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól

4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM együttes rendelet

a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól