Ügyintézési határidők

 

egységes környezethasználati engedélyezés

70 nap

egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata

45 nap

környezetvédelmi engedély megszerzése

70 nap

összevont eljárás (egységes környezethasználati engedély + környezeti hatásvizsgálat)

3 hónap

működési engedély kiadása

70 nap

előzetes vizsgálat

30 nap

előzetes vizsgálat – közmeghallgatással

45 nap

hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezés

45 nap

kármentesítés

45 nap

természetvédelmi engedélyezés

45 nap

környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás

21 nap

minden egyéb ügyben

21 nap

 

Az eljárás megindulásának napja:

-    kérelemre indult eljárás esetén: a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő nap

-    hivatalbóli eljárás esetén: az első eljárási cselekmény elvégzésének napja

 

A határidő számítás szabályai:

-       A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja.

-       A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

-       Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

-       A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja.

-       Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő munkanapon kezdődik.

-       A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.

-       A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

-       Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az üzemzavar időtartamát a határidők számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

-    a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

-    a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

-    a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

-    a szakhatóság eljárásának időtartama,

-    az eljárás felfüggesztésének időtartama,

-    a „bizonyítékok ismertetése az ügyféllel” időtartama,

-    a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

-    a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

-    a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,

-    a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

-    a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

-    hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.